Logo
Pääkirjoitus  
Ajankohtaista arkisto  
Toimialue  
Omistussuhteet  
Toimintavuosi  
Hallitus  
Organisaatiokaavio  
Jakeluverkko  

Laskutus  
Keskeytykset  
Sähkön käyttö  
Muut tiedotteet  Vuosikertomukset  
Asiakaspolar-lehdet  
Muut julkaisut  
Lomakkeet  
Toimipaikat  
Henkilöstö  


Asiakasneuvonta:
040 825 0064

Kaapelinnäytöt
0800 133 544

Vikailmoitukset
(016) 821 896 


Koillis-Lapin Sähkö uudistaa verkkopalvelu- ja liittymisehdot


Koko maata kattava sähkömarkkinalaki uudistettiin viime joulukuussa. Uusi laki on edellyttänyt alan yrityksiltä verkkopalvelu- ja liittymisehtojen uudistamista ja muutosten hyväksyttämistä Energiamarkkinavirastolla.

- Koillis-Lapin sähkössä sovelletaan yleisiä valtakunnallisia verkkopalvelu- ja liittymisehtoja, jotka energiamarkkinavirasto on vahvistanut.
- Verkkopalveluehtoja sovelletaan sähköverkkosopimuksiin. Tämä sopimus on kaikilla sähköverkkoasiakkaillamme.
- Liittymisehtoja puolestaan sovelletaan liittymissopimukseen, joka on tehty liitettäessä sähkönkäyttöpaikka sähkönjakeluverkkoon. Liittymisssopimuksen olemme tehneet yleensä kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa.
- Uudet verkkopalvelu- ja liittymisehdot tulevat voimaan 1.7.2005. Voimaantulo ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä
- Ehtojen muutokset koskevat pääasiallisesti sähkömarkkinalakiin ja asetuksiin vuosina 2003 ja 2004 tehtyjä muutoksia. Näitä ovat mm. pitkistä keskeytyksistä maksettavat vakiokorvaukset sekä energianmittausta ja mittalaitteen lukemista koskevat tarkennukset. Samalla ehtojen tekstiä on joiltain osin selkeytetty. Uusissa sopimusehdoissa asiakkaan asemaa on pääsääntöisesti parannettu.
- Uudet ehdot eivät aiheuta muutoksia sopimusten voimassaoloon tai irtisanomiseen.
- Tarkempia tietoja uusista sopimusehdoista saa Koillis-Lapin Sähkö Oy:n asiakaspalvelusta Kemijärveltä.
Liittymisehtojen
muutokset

1. Liittymisehtojen soveltaminen
1.2.Näitä ehtoja voidaan soveltuvin osin soveltaa sellaisiin sähköntuotantolaitteistoja sisältäviin sähkönkäyttöpaikkoihin, joista sähkönsyöttö jakeluverkkoon on teknisin keinoin tehokkaasti estetty. Jos sähkönkäyttöpaikalla on sähköntuotantolaitteisto, joka toimii rinnan jakeluverkon kanssa niin, että tuotettu sähkö voidaan siirtää osin tai kokonaan jakeluverkkoon, on sellaisen sähköntuotantolaitteiston liittymisehdoista sovittava erikseen.

4. Liittymismaksu
4.3. Sähköntarpeen muuttuessa liittymissopimuksessa määriteltyä liittymän kokoa voidaan muuttaa. Menettelytavat määritellään jakeluverkon haltijan liittymismaksuperusteissa, joissa huomioidaan liittymän pienentämisessä ja suurentamisessa sovellettavat menettelytavat.

6. Liittäminen
6.1. Jakeluverkon haltija liittää liittyjän sähkölaitteistot verkkoonsa, kun liittymissopimus on voimassa ja liittyjä vakuuttaa sähkölaitteistonsa olevan sellaisessa kunnossa, että yhteen kytkemisestä ei aiheudu vaaraa tai häiriötä. Liittyjän tulee esittää sähkölaitteistoa koskeva asianmukainen tarkastuspöytäkirja jakeluverkon haltijan sitä vaatiessa.

7. Liittymän kytkemisen viivästys
7.3.2. Vakiokorvauksen määrä on kahden ensimmäisen viivästysviikon aikana kultakin alkaneelta viivästysviikolta 5 prosenttia liittymismaksusta ja tämän jälkeen kultakin alkaneelta viivästysviikolta 10 prosenttia liittymismaksusta. Vakiokorvausta laskettaessa käytetään perusteena niitä maksuja, joita jakeluverkon haltija julkaisemansa liittymismaksuhinnaston mukaan perii liittymisestä ilman erityisolosuhteista johtuvia korotuksia eli ns. perusliittymismaksua. Liittymissopimuksesta tulee käydä ilmi se liittymismaksun osuus, jonka perusteella vakiokorvaus viivästyksestä maksetaan. Liittyjällä on edellisten kohtien estämättä kuitenkin oikeus saada vahingostaan kohdan 7.4 ja sen alakohtien nojalla vakiokorvauksen ylittävä korvaus.
7.3.3. Vakiokorvauksen enimmäismäärä on 30 prosenttia edellisen kohdan mukaisesta perusliittymismaksusta, kuitenkin enintään 1.700 euroa.

Verkkopalveluhdot:

http://www.energia.fi/attachment.asp?Section=4178&Item=13525

Liittymisehdot:

http://www.energia.fi/attachment.asp?Section=4178&Item=13528Liitetiedosto
[ Arkisto ]

 Kemijärvi

-0.9 C

Savukoski

-1.4 C

Pelkosenniemi

-1.5 C

Salla

-2.3 CLokakuun sähkönkulutuksesta kaksi laskua

Muutoksia sähkönmyynnin asiakaspalvelussa 1.11.2019 alkaen

Animaation kuvat: Vesa Särkelä, Kemijärvi