Merkittäviä investointeja jakeluverkkoon

Sähkömarkkinalain vaatimukset edellyttävät merkittäviä investointeja jakeluverkkoon

Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan 1.9.2013. Laki sisältää merkittäviä tiukennuksia verkkoyhtiöiden toimitusvarmuusvaatimuksiin. Eduskunnan viime vuonna hyväksymän uuden Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkot on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että myrskyn tai lumikuorman johdosta asiakkaalle ei tule asemakaava-alueella yli kuuden tunnin keskeytystä ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tunnin keskeytystä.

Verkon kehittämissuunnitelma
Koillis-Lapin Sähkö Oy on käynnistänyt jakeluverkon saneerausohjelman jo vuonna 2007, jonka jälkeen verkkoa on systemaattisesti parannettu vuosittain. Merkittävät voimajohto- ja sähköasemainvestoinnit on myös tehty. Uuden sähkömarkkinalain vaatimukset tulevat kuitenkin merkittävästi kasvattamaan jakeluverkkoon kohdistuvia vuosittaisia investointeja. Koillis-Lapin Sähkö Oy:ssä on laadittu lain edellyttämä jakeluverkon kehittämissuunnitelma, joka ulottuu vuoden 2028 loppuun saakka.

Painopiste alussa asemakaava-alueilla
Alkuvuosina investointien painopiste on selkeästi asemakaava-alueilla, joissa asiakasmäärät ovat suurimmat ja toimitusvarmuusvaatimukset merkittävästi korkeammat. Asemakaava-alueilla verkko tullaan pääsääntöisesti kaapeloimaan. Rakentamisprojekteissa pyritään yhteisrakentamiseen alueen kuntien ja televerkkotoimijoiden kanssa, jolla tavoitellaan säästöjä ja samalla rakentamisesta alueen asukkaille koituvan haitan minimoimista.

Maaseudulla johdot siirretään tienvarsiin
Pitkistä etäisyyksistä ja harvasta asiakastiheydestä johtuen maakaapelointi ei ole haja-asutusalueilla kustannustehokas ratkaisu. Asemakaava-alueiden ulkopuolella verkot sijoitetaan teiden varsille, jolloin saavutetaan 50 %:n puuvarmuus ja vikojen etsintä sekä korjaus nopeutuvat huomattavasti. Saneerausjärjestyksessä ensimmäisenä tulevat huonokuntoiset johdot jotka ovat käyttöikänsä loppupäässä. Verkon säävarmuutta kasvatetaan myös johtokatujen raivausta ja vierimetsien hoitoa tehostamalla. Suurhäiriötilanteisiin on valmistauduttu kouluttamalla Itä-Lapin metsäalan ammattilaisia sähkölinjojen myrskytuhoraivauksiin.

Toimitusvarmuus kasvattaa siirtohintaa
Sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimusten täyttäminen aiheuttaa Koillis-Lapin Sähkö Oy:n jakeluverkkoon noin 20 miljoonan euron investoinnit vuoteen 2028 mennessä. Lainsäätäjän vaatimukset lisäävät yhtiön vuosittaisia investointeja jakeluverkkoon yli 60 % aikaisemmasta. Investointien rahoittamiseksi täytyy sähkön siirtohintaan tehdä noin 18 %:n korotus vuoden 2015 alussa. Lain laatijat eivät ole huomioineet vaatimusten aiheuttavan kohtuuttomat kustannukset sähkönkäyttäjille harvaanasutussa ja pitkien etäisyyksien Lapissa. Valtio kurittaa kahdella kädellä sähkönkäyttäjiä, kun samaan aikaan valtion talousarvio-esityksessä on mukana sähköveron korotus koti- ja maatalouksille, palveluille ja julkiselle sektorille. Nykyiselläänkin sähkönsiirtolaskun loppusummasta merkittävä osa on veroja.

Lisätietoja antaa Arto Junttila, puh. 040 704 8048.