Liittymismaksun perusteet

Liittymismaksulla katetaan jakeluverkon kustannuksia liittämiskohtaan saakka ja liittäminen jakeluverkkoon. Liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa.

Vyöhykkeiden 1, 2 ja 3 liittymismaksut ovat palautuskelpoisia ja arvonlisäverottomia. Vyöhykehinnoittelua ei sovelleta alueilla, joilla on käytössä tai joilla on sovittu jälkiliittyjien osallistumisesta aikaisempien liittyjien maksaman verkon rakentamiskustannuksiin.

Vyöhyke 1

Liittymismaksuja sovelletaan asemakaava-alueilla, sekä lisäksi olemassa olevan jakeluverkon lähialueilla silloin, kun käyttöpaikka sijaitsee enintään 200 metrin päässä muuntamosta.

Vyöhyke 2

Olemassa olevan jakeluverkon lähialueet silloin kun liittymispiste sijaitsee 201-400 metrin päässä olemassa olevasta muuntamosta. Vyöhykkeen 2 hinnoittelua sovelletaan vain pääsulakekokoihin 25A, 35A ja 63A.

Vyöhyke 3

Olemassa olevan jakeluverkon lähialueet silloin kun liittymispiste sijaitsee 401-600 metrin päässä olemassa olevasta muuntamosta. Vyöhykkeen 3 hinnoittelua sovelletaan vain pääsulakekokoihin 25A, 35A ja 63A.

Tapauskohtainen hinnoittelu

Muut kuin vyöhykkeiden 1, 2 ja 3 piiriin kuuluvat liittymät. Liittymismaksu perustuu rakentamiskustannuksiin ja kapasiteettivarausmaksuun 156 €/kW. Liittymissopimukseen kirjataan jälkiliittyjälauseke. Sen perusteella liittyjälle palautetaan osa liittymismaksusta, jos hänen rahoittamaansa verkkoon liittyy myöhemmin uusia liittyjiä. Uusi liittyjä maksaa vastaavasti korotetun liittymismaksun. Jälkiliittyjälauseke on voimassa 10 vuotta.

Aluehinnoittelu

Aluehinnoittelua sovelletaan vyöhykehinnoittelun ulkopuolella sijaitsevissa kohteissa, joissa vähintään 60 % alueen potentiaalisista liittyjistä on tehnyt tai tekemässä liittymissopimuksen. Potentiaalisiksi liittyjiksi luetaan kiinteistöt, joiden oletetaan liittyvän 5 vuoden kuluessa sähköverkkoon. Liittyjien määrittelyssä otetaan huomioon olemassa olevat rakennuskiinteistöt, kaavoitetut tontit, poikkeamis- ja rakennusluvan saaneet rakennuskohteet. Liittymismaksut määritellään erikseen kullekin alueelle jakamalla liittymien rakentamisesta ja tarvittavasta jakelu-verkon vahvistamisesta (kapasiteettivarausmaksu) aiheutuvat rakennuskustannukset potentiaalisten liittyjien kesken. Rakennuskustannukset lasketaan sovellettavan yksikköhintaluettelon perusteella. Aluehinnoittelussa peritään lisäksi kapasiteettivarausmaksu 156 €/kW.

Mikäli alueelta ei löydy riittävästi halukkaita liittyjiä, jotta rakennuskynnyksen määrittämä osuus alueen kokonais-kustannuksista täyttyisi, tarjotaan halukkuutensa ilmoittaneille liittyjille mahdollisuutta liittyä sähköverkkoon korotetulla aluehinnalla.
Korotetun aluehinnan liittymismaksun suuruus määräytyy siten, että alueen rakennuskynnystä vastaava prosentuaalinen osuus alueen kokonaiskustannuksista jaetaan liittymishalukkuutensa ilmoittaneiden liittyjien kesken liittymistehojen suhteessa.
Liittymissopimukseen kirjataan jälkiliityntälauseke. Sen perusteella liittyjälle tai useammalle liittyjälle palautetaan heidän aiemmin maksamiaan liittymismaksuja siinä vaiheessa, kun heidän rahoittamaansa verkkoon liittyy uusia liittyjiä. Aiemmille liittyjille palautetaan liittymismaksuja siten, että heidän liittymismaksunsa suhteessa liittymistehoon vastaa uusimman liittyjän liittymismaksua aluehinnoittelun periaatteita noudattaen. Jälkiliityntälauseke on voimassa niin kauan kuin aluehinnoittelu on voimassa.

Aluehinnoittelusta siirrytään vyöhykehinnoitteluun, kun liittyjien määrä vastaa hinnoittelussa käytettyä potentiaalisten liittyjien määrää.

Keskijänniteliittymät (20 kV)

Keskijänniteliittymien liittymismaksu määräytyy välittömien liittämiskustannusten ja liittymää varten varattavan siirtokapasiteetin perusteella. Välittömät liittämiskustannukset sisältävät liittymää varten rakennettavan verkon rakentamiskustannukset sekä muut kyseisestä liittymästä välittömästi johtuvat kustannukset. Kapasiteettivarausmaksu kattaa myös kesi- ja suurjänniteverkon vahvistamisen.

Keskijänniteliittymien liittymismaksuihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero (24 %). Keskijänniteliittymien liittymismaksuja ei palauteta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liittymismaksut eivät sisällä liittymiskaapeleita, rakentamisesta johtuvia liittymismaksun ylittäviä kustannuksia sekä mittarointimaksua.

Liittymähinnasto