Liittymismaksun perusteet

Liittymismaksulla katetaan jakeluverkon kustannuksia liittämiskohtaan saakka ja liittäminen jakeluverkkoon. Liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa. Liittymismaksuun ei sisälly mittalaitemaksuja eikä mittarinasennusmaksua. Vyöhykkeiden 1 ja 2 liittymismaksut ovat palautuskelpoisia ja arvonlisäverottomia.

Vyöhyke 1

Liittymismaksuja sovelletaan asemakaava-alueilla, sekä lisäksi olemassa olevan jakeluverkon lähialueilla silloin, kun käyttöpaikka sijaitsee enintään 200 metrin päässä muuntamosta.

Vyöhyke 2

Olemassa olevan jakeluverkon lähialueet silloin kun liittymispiste sijaitsee 201-400 metrin päässä olemassa olevasta muuntamosta. Vyöhykkeen 2 hinnoittelua sovelletaan vain pääsulakekokoihin 25A ja 35A.

Vyöhyke 2A

Olemassa olevan jakeluverkon lähialueet silloin kun liittymispiste sijaitsee 401-600 metrin päässä olemassa olevasta muuntamosta. Vyöhykkeen 2A hinnoittelua sovelletaan vain pääsulakekokoihin 25A ja 35A.

Vyöhyke 3

Muut kuin vyöhykkeiden 1 tai 2 piiriin kuuluvat liittymät. Liittymismaksu perustuu rakentamiskustannuksiin, kuitenkin vähintään vyöhykkeen 2A liittymismaksu. Liittymismaksut ovat palautuskelpoisia 3x25A liittymissä 1950,00 € saakka, yli menevä osuus ei ole palautuskelpoista ja siitä peritään voimassa oleva arvonlisävero. Suuremmissa liittymissä palautuskelpoisuuden raja määritellään tapauskohtaisesti. Kohteissa, joissa liittymismaksu on poikkeuksellisen korkea, liittymissopimukseen voidaan kirjata ns. jälkiliittyjälauseke.

Sen perusteella liittyjälle palautetaan osa liittymismaksusta, jos hänen rahoittamaansa verkkoon liittyy myöhemmin uusia liittyjiä. Uusi liittyjä maksaa vastaavasti korotetun liittymismaksun. Jälkiliittyjälauseke on voimassa 10 vuotta.

Aluehinnoittelu

Sovelletaan vyöhykehinnoittelun ulkopuolella sijaitsevissa kohteissa, joissa vähintään 60 % alueen potentiaalisista liittyjistä on tehnyt tai tekemässä liittymissopimuksen. Potentiaalisiksi liittyjiksi luetaan kiinteistöt, joiden oletetaan liittyvä 5 vuoden kuluessa sähköverkkoon. Liittyjien määrittelyssä otetaan huomioon olemassa olevat rakennuskiinteistöt, kaavoitetut tonti, poikkeamis- ja rakennusluvan saaneet rakennuskohteet. Liittymismaksut määritellään erikseen kullekin alueelle jakamalla liittymien rakentamisesta ja tarvittavasta jakeluverkon vahvistamisesta aiheutuvat rakennuskustannukset potentiaalisten liittyjien kesken.

Rakennuskustannukset lasketaan sovellettavan yksikköhintaluettelon perusteella. Myöhemmin rakennettavien littymien liittymismaksuja voidaan tarkistaa rakennuskustannus-indeksin muutosta vastaavasti. Liittymismaksu on aina vähintään hintavyöhykettä 1 vastaavan liittymismaksun suuruinen. Liittymismaksut ovat palautuskelpoisia hintavyöhykkeen 1 mukaisen perusliittymismaksun osalta, yli menevevä osuus ei ole palautuskelpoista ja siitä peritään voimassa oleva arvonlisävero. Aluehinnoittelusta siirrytään vyöhykehinnoitteluun, kun liittyjien määrä vastaa hinnoittelussa käytettyä potentiaalisten liittyjien määrää.

Keskijänniteliittymät (20 kV)

Mikäli liittymästä verkkoyhtiölle aiheutuvat rakentamiskustannukset ovat suuremmat kuin perusliittymismaksu, peritään tapauskohtaisena liittymismaksuna todelliset rakentamiskustannukset.

Kapasiteettivarausmaksu määräytyy liittymän päämuuntajan nimellistehon mukaan. Jos muuntajakokoa myöhemmin suurennetaan, kapasiteettivarausmaksua peritään vastaavasti lisää. Jos muuntajakokoa pienennetään, maksua ei palauteta.

Verkkoyhtiö kustantaa liittymiskaapelin liittämistä varten tarvittavat laitteet liittyjän tontin rajalle. Liittymiskaapelin hankinta, asennus ja päättäminen kuuluvat liittyjälle. Verkkoyhtiö kytkee liittymiskaapelin verkostoonsa paikassa, joka on samalla liittymisehtojen määrittelemä liittämiskohta.

Keskijänniteliittymien liittymismaksuihin (perus- ja tapauskohtainen) lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Keskijänniteliittymien liittymismaksuja ei palauteta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liittymismaksut eivät sisällä liittymiskaapeleita, rakentamisesta johtuvia liittymismaksun ylittäviä kustannuksia sekä mittarointimaksua.

Liittymähinnasto