Toimintakertomus 1.1.–31.12.2021

Toimiala

Yhtiö siirtää sähköä verkkoluvan mukaisella maantieteellisellä vastuualueellaan, johon kuuluvat Kemijärven kaupunki sekä Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat.

Taloudellinen kehitys

Sähköä siirrettiin 184 milj. kWh eli sähkön siirron määrä kasvoi 8,6 % vuoteen 2020 verrattuna
(vuonna 2020 pieneni 3,3 % verrattuna vuoteen 2019).

Tilikauden liikevaihto oli 8.254.275,99 euroa (7.678.184,67 euroa) ja tase 31.12.2021 oli 38.872.068,58 euroa (36.863.533,16 euroa).

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut 2021 2020 2019

Liikevaihto 1000 €

8254

7679

8287

Liiketoiminnan muut tuotot

91

142

208

Liikevoitto/-tappio 1000 €

1393

1170

1143

Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta

16,9

15,2

13,8

Rahoitustuotot ja -kulut

254

109

85

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1000 €

1647

1280

1228

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja % liikevaihdosta

19,9

16,7

14,8

Oman pääoman tuotto, %

13,0

11,1

11,4

Sijoitetun pääoman tuotto, %

5,3

4,4

4,3

Omavaraisuusaste, %

76,0

76,4

74,7

Investoinnit 1000 €

3343

2898

2316

Investoinnit % liikevaihdosta

40,5

37,7

27,9

Maksuvalmius (QR)

1,64

2,21

2,38

Investoinnit ja rahoitusvälineet

Nettoinvestoinnit olivat 3.343 teuroa (2.898 teuroa). Investoinnit kohdistettiin pääosin verkoston uusimiseen, mutta verkkoinvestointien lisäksi yhtiön keskuskonttorissa tehtiin remontti. Yhtiön maksuvalmius oli koko vuoden hyvä ja yhtiöllä on korollista lainaa 4.500.000 euroa. Yhtiön rahoitusvälineet on kirjattu hankinta-arvoonsa.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Yhtiö toteutti kehittämissuunnitelman mukaiset toimitusvarmuusinvestoinnit, joissa painopiste oli edelleen asemakaava-alueiden kaapeloinnissa Kemijärvellä ja Sallassa. Savukosken tienvarressa jatkettiin syöttö- ja jakelujohdon saneerausta.

Savukosken sähköaseman saneeraus valmistui syksyllä. Eltel Networks Pohjoinen toimitti asemalle uuden sähköasemarakennuksen, kojeiston ja ulkokentän laitteet. Uuden päämuuntajan toimitti Multirel Oy.

Yhtiö uusi asiakaspalvelujärjestelmänsä yhdessä Pohjois-Suomen Energiatieto Oy:n osakkaiden kanssa. Uusi järjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön kesäkuussa ja jo seuraavan kuukauden laskutus onnistui erinomaisesti. Kuluneella tilikaudella tehtiin myös runsaasti valmistelevia töitä keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, Datahubin, yhteensopivuuden saavuttamiseksi. Datahubin käyttöönotto tapahtuu helmikuussa 2022.

Fingrid Oyj on käynnistänyt Kellarijängän 220/110 kV:n kantaverkkoaseman rakentamisen Kemijärvelle. Kellarijängän sähköasema valmistuu 2023 keväällä, jonka jälkeen Koillis-Lapin Sähkö Oy ja wpd Finland Oy liittyvät siihen. Kantaverkon siirtohinnan ollessa alhaisempi kuin nykyinen alueverkon siirtohinta, tulevat yhtiön kulut pienenemään, joskin liityntä vaatii n. 13 kilometrin liittymisjohdon uusinnan. Voimajohdon suunnittelun toteuttaa TLT-Engineering Oy. Suunnitelmat valmistuvat toukokuussa 2022, jonka jälkeen kilpailutetaan voimajohdon rakentaminen.

Yhtiö keskitti kaikki toiminnot keskuskonttorille. Koko henkilöstö ja valvomo ovat nyt Annaliisankadun toimitalossa. Valvomon siirron yhteydessä uusittiin kaukojärjestelmän laitteet ja päivitettiin ohjelmistot.

Yhtiö päätti mennä osakkaaksi Napapiirin Kuituverkot Oy:öön 20 %:n osuudella. Tavoitteena on saada varmistettua omat strategiset tietoliikenneyhteydet, päästä mukaan uuteen liiketoimintaan ja saada Itä-Lappiin mahdollisimman laaja valokuituverkko. Itä-Lapin runkoverkon ensimmäinen osa rakennettiin kesällä Kemijärven ja Pelkosenniemen alueille.

Yhtiö luopui Energiapolar Oy:n muiden osakkaiden kanssa sähkönmyynnistä, kun Loiste Sähkönmyynti myytiin alkuvuodesta Suur-Savon Sähkö Oy:lle. Loiste Sähkönmyynti Oy fuusioitiin Lumme Energia Oy:öön vuoden vaihteessa. Sähköenergian myyjät ovat olleet vaikeuksissa sähköenergian markkinahinnan noustessa merkittävästi, joten myyntiliiketoiminnasta luopuminen tehtiin oikeaan aikaan.

Merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi

Voimaan astui sähkömarkkinalain muutos, jossa annettiin valvovalle viranomaiselle uusia työkaluja puuttua verkonhaltijoiden sallittuun tuottoon, jopa kesken valvontajakson. Energiavirasto muuttikin sähkön jakeluverkkotoiminnan valvontamenetelmää vuoden 2022 alusta alkaen. Valvontamenetelmän muutoksilla on pyritty pienentämään sähkön jakeluverkkotoiminnan tuottotasoa noin 40 prosenttia. Tämän kehityksen riskinä on, että yhtiöille asetettujen toimitusvarmuusinvestointien toteuttaminen vaikeutuu ja että yhtiöt velkaantuvat.

Säätilojen ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja tykkylumi, voivat aiheuttaa kohdalle sattuessaan merkittävää vahinkoa verkolle ja asiakkaille. Yhtiöllä on varautumissuunnitelma poikkeustiloja varten. Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet tulevat myös parantamaan verkon häiriönsietokykyä seuraavan viidentoista vuoden aikana.

Mikäli alueen väestön väheneminen jatkuu ja suunnitteilla olevat isot investointihankkeet eivät toteudu, laajan verkoston ylläpito voi muodostua tulevaisuudessa kohtuuttoman kalliiksi yhtiölle ja sen väheneville asiakkaille.

Arvio liiketoiminnan kehittymisestä

Verkko-alueen väestö on vähentynyt viime vuosina. Sähkön siirtomäärä voi kasvaa merkittävästi ainoastaan, mikäli alueelle tulee uusia investointeja teollisuuteen, matkailuun tai energiantuotantoon. Alueella on vireillä useita tuulivoimahankkeita, jotka toteutuessaan lisäisivät yhtiön sähkönsiirtoa ja liikevaihtoa.

Ympäristö

Yhtiössä otetaan ympäristövaikutukset ja maisemalliset näkökohdat huomioon jo sähköverkon suunnitteluvaiheessa. Toiminnassa syntyvät jätteet ja purkumateriaali lajitellaan ja kierrätetään yhtiössä laaditun kierrätys- ja hävitysohjeen mukaisesti. Ongelmajätteiden, kuten kyllästettyjen pylväiden ja öljyjen sekä elektroniikkaromun käsittely suoritetaan asiasta annettujen asetusten ja määräysten mukaan.

Yhtiön osakkeet

Yhtiöllä on 125 000 osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Yhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä on 2.946.192,77 euroa. Tilikauden voitto on 565.469,30 euroa.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,30 euroa osaketta kohti, yhteensä 162.500,00 euroa ja loppuosa tilikauden voitosta siirretään voitto/tappio -tilille. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.