Verkkotoiminta

Asiakkaille siirrettiin sähköä yhteensä 184 milj. kWh (169 milj. kWh v. 2020). Siirron määrä kasvoi edellisestä vuodesta 8,6 % (vuonna 2020 pieneni 3,3 % verrattuna vuoteen 2019). Samaan aikaan koko maan sähkönkäyttö kasvoi 6,2 % kun se vuonna 2020 väheni 6 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Alueverkkopalvelut ennallaan

Koillis-Lapin Sähkö Oy:n alueelle tulevasta sähköstä 94,8 % siirrettiin Caruna Oy:n alueverkosta. Jakeluverkoston häviöt olivat 5,7 %. Häviösähkö ostettiin Loiste Sähkönmyynti Oy:ltä ja Lumme Energia Oy:ltä.


2021

2020

2019


MWh

%

MWh

%

MWh

%

Caruna Oy

186 077

94,8

169 937

94,2

175 869

94,3

PVO-Vesivoima Oy

993

0,5

0,0

0,0

0,3

0,0

Muut

9279

4,7

10 515

5,8

10704

5,7

Yhteensä

196 292


180 452


186 573Jakeluverkkoinvestoinnit toimitusvarmuuden parantamiseen

Verkkotoiminta

Kertomusvuoden verkostoinvestoinnit olivat 2554 tuhatta euroa (1 877 teuroa v. 2020). Investoinnit kohdistuivat toimitusvarmuuden parantamiseen.

Koillis-Lapin Sähkö Oy:ssä on laadittu jakeluverkon kehittämissuunnitelma, joka ulottuu vuoden 2028 loppuun saakka. Suunnitelmalla pyritään vastaamaan Sähkömarkkinalaissa asetettuihin toimitusvarmuusvaatimuksiin. Suunnitelman mukaisesti painopiste oli asemakaava-alueiden kaapeloinneissa. Lisäksi haja-asutusalueilla ilmajohdot sanerataan teiden varsille.

Koillis-Lapin Sähkö Oy liittyy kantaverkkoon keväällä 2023 parhaillaan rakennettavalla Kellarijängän sähköasemalla. Liitäntää varten Kellarijänkä-Isokero välin 110 kV:n johto saneerataan. Voimajohdon suunnittelusta vastaa TLT-Engineering Oy. Liitäntää varten rakennetaan Isokeron sähköasemalle uusi 110 kV:n kenttä. Sähköasemalaajennuksen urakoi Neopower Oy.

Verkonrakennuksen ja kunnossapidon liiketoiminta siirrettiin vuoden 2018 alussa Ellappi Oy:öön. Siirron yhteydessä sovittiin kolmen vuoden siirtymäajasta. Vuoden 2020 aikana kunnossapito, viankorjaus ja varallaolo kilpailutettiin. Kunnossapidon kilpailutuksessa painopiste oli yksikköhinnoittelussa. Kilpailutuksen voitti edullisimman tarjouksen tehnyt Ellappi Oy. Sähköverkon kunnossapidossa siirryttiin yksikköhinnoitteluun vuoden 2021 aikana. Verkonrakennuksen urakoita kilpailutettiin useiden urakointiyhtiöiden kesken.

Koillis-Lapin Sähkön kaikki toiminnot keskitettiin Annaliisankadun toimipisteeseen. Käyttökeskuksen toiminnot siirrettiin Annaliisankadulle marraskuussa. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön MicroSCADAn uusi versio ja uusittiin serverit ja työasemat.

Asemakaava-alueiden maakaapelointihankkeita jatkettiin. Kemijärvellä toteutettiin Kiuaskorventien kaapelointi. Sallassa tehtiin kirkon alueen ja Ruuhenrannan maakaapelointi.

Kemijärvellä tehtiin Bergintien sähköverkon saneeraus 1 kV:n tekniikalla. Kokemukset 1 kV:n käytöstä verkon saneerauksessa ovat olleet positiivisia.

Ilmajohtojen siirtoa teiden varteen jatkettiin. Merkittävin kohde oli Pelkosenniemi-Savukoski välin 20 ja 45 kV:n linjojen uusiminen Koivupalon ja Myllyniemen välillä. Koillis-Lapin Sähkö Oy on valittanut hallinto-oikeuteen Savukosken kunnan teknisen lautakunnan päätöksestä olla myöntämättä sijoituslupaa hankkeen loppupään johto-osalle. Hallinto-oikeuden päätöstä ei ole vielä saatu.

Savukosken sähköaseman saneeraus valmistui. Asemalle tehtiin uusi liittymätie Korvatunturintieltä. Aseman saneerauksen urakoi Eltel Networks Pohjoinen Oy. Asemalle asennettiin uusi 5 MVA:n päämuuntaja.

Keskijänniteverkon raivauksia jatkettiin konetyönä. Urakoitsijana toimi Lapin Raivaus Oy. Pienjännitelinjoja raivattiin metsurityönä. Samalla tehtiin pylväille lahotarkastuksia.

Isokero-Kursu-välin 110 kV:n pylväsvaihtoja jatkettiin. Urakoitsijana toimi Eltel Networks Pohjoinen Oy.

AMR 2.0 hanke käynnistettiin yhteistyössä PSET-yhtiöiden kanssa. Tavoitteena on uuden luentajärjestelmän kilpailutus vuoden 2022 aikana.

Uusia liittymiä rakennettiin 37 (17) kpl ja purettiin 22 (29) kpl. Siirtoasiakkaiden määrän nettolisäys oli 15 (nettovähennys 12) kpl.

Tykkylumi haasteena loppuvuodesta

Vuoden loppupuolella tykkylumi aiheutti poikkeuksellisen paljon vikoja. Tykkylumiongelma jatkui vuoden 2022 alkupuolelle saakka. Eniten vikoja aiheutti lumi- ja jääkuorma, sekä siitä aiheutuneet rakenneviat.

2021 2020
Asiakkaan koko vuoden keskimääräinen vuosienergialla painotettu keskeytysaika /h 2,69 0,79
Asiakkaan koko vuoden keskimääräinen vuosienergialla painotettu keskeytysmäärä 3,67 1,58
Keskijänniteverkon suunnitellut keskeytykset /kpl 102 85
Keskijänniteverkon viat /kpl 135 62
Pikajälleenkytkennät 24 57
Aikajälleenkytkennät 37 25
Pienjänniteverkon suunnitellut keskeytykset 50 37
Pienjänniteverkon viat 37 24
110 kV verkon suunnitellut keskeytykset 9 2
110 kV verkon viat 4 0