Toimintakertomus 1.1.–31.12.2022

 

Toimiala

Yhtiö siirtää sähköä verkkoluvan mukaisella maantieteellisellä vastuualueellaan, johon kuuluvat Kemijärven kaupunki sekä Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat.

 

Taloudellinen kehitys

Sähköä siirrettiin 169 milj. kWh eli sähkön siirron määrä pieneni 8,1 % vuoteen 2021 verrattuna
(vuonna 2021 kasvoi 8,6 % verrattuna vuoteen 2020).

Tilikauden liikevaihto oli 7,9 (8,3) miljoonaa euroa ja tase 31.12.2022 oli 41,9 (38,9) miljoonaa euroa.

 

Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

2022

2021

2020

Liikevaihto 1000 €

7893

8254

7679

Liiketoiminnan muut tuotot

118

91

142

Liikevoitto/-tappio 1000 €

249

1393

1170

Liikevoitto/-tappio % liikevaihdosta

3,2

16,9

15,2

Rahoitustuotot ja -kulut

-204

254

109

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1000 €

46

1647

1280

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja % liikevaihdosta

0,6

19,9

16,7

Oman pääoman tuotto, %

0,1

12,3

11,0

Sijoitetun pääoman tuotto, %

0,6

5,3

4,4

Omavaraisuusaste, %

70,6

76,0

76,4

Investoinnit 1000 €

5714

3343

2898

Investoinnit % liikevaihdosta

72,4

40,5

37,7

Maksuvalmius (QR)

1,09

1,64

2,21

 

Investoinnit ja rahoitusvälineet                                                                            

Nettoinvestoinnit olivat 5,7 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa). Investoinneista kohdistettiin 2,3 M€ verkoston uusimiseen, 1,5 M€ kantaverkon liittymisjohtoon, 0,6 M€ kantaverkkoon liittymiseen ja 1,0M€ Napapiirin Kuituverkot Oy:n osakkeisiin. Yhtiön maksuvalmius oli koko vuoden hyvä ja yhtiöllä on korollista lainaa 6,7 miljoonaa euroa. Yhtiön rahoitusvälineet on kirjattu hankinta-arvoonsa.

 

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Kuluneen tilikauden alussa oli paha tykkylumikausi, joka aiheutti merkittävän määrän vikoja ja kunnossapitotöitä. Viankorjaukset aiheuttivat yhtiölle huomattavat kustannukset, jotka näkyvät yhtiön tuloksessa. Myös asiakkaan keskimääräinen keskeytysaika kasvoi normaalia suuremmaksi.

Yhtiö toteutti kehittämissuunnitelman mukaiset toimitusvarmuusinvestoinnit, joissa painopiste oli edelleen asemakaava-alueiden kaapeloinnissa Kemijärvellä ja Sallassa. Asemakaava-alueiden maakaapelointeja toteutettiin yhteisrakentamisena kuntien ja televerkkotoimijoiden kanssa, jolloin alueen verkot saadaan rakennettua yhdellä kertaa kustannustehokkaasti ja alueen asukkaille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän Datahubin käyttöönotto tapahtui helmikuussa 2022. Kesällä alettiin valmistautua Datahub 2.0 version käyttöönottoon, joka toteutettiin vuodenvaihteessa. Tiedonvaihto ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat työllistäneet runsaasti henkilöstöä läpi vuoden.

Fingrid Oyj:n Kellarijängän 220/110 kV:n kantaverkkoasema valmistuu 2023 keväällä, jonka jälkeen Koillis-Lapin Sähkö Oy:stä tulee Fingrid Oyj:n asiakas, Honkakeron sähköaseman siirtyessä kantaverkon perään. Toisen liitynnän vaatiman 13 kilometrin voimajohdon rakentaminen on käynnissä ja etenee aikataulussa. Voimajohdon rakentamisen toteuttaa Eltel Networks Oy ja voimajohto valmistuu kesällä 2023. Voimajohdon rakentamisen kustannustaso on noussut merkittävästi aikaisempien vuosien tasosta.

Isokeron sähköasemalle rakennettiin laajennus ja uusi 110 kV:n johtolähtö liittymisjohtoa varten. Isokeron sähköaseman laajennuksen toteutti Nepower Oy ja se valmistui vuoden loppuun mennessä. Konsulttina tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnassa ja projektin valvojana toimi Jasap Oy.

Yhtiö meni osakkaaksi Napapiirin Kuituverkot Oy:öön 20 %:n osuudella. Tavoitteena on saada varmistettua omat strategiset tietoliikenneyhteydet, päästä mukaan uuteen liiketoimintaan ja saada Itä-Lappiin mahdollisimman laaja valokuituverkko. Itä-Lapin runkoverkkoa on rakennettu Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken alueille ja suurimmalla osalla yhtiön sähköasemista on jo kuituverkkoliityntä. Napapiirin Kuituverkot on saanut runsaasti uusia asiakkaita ja verkkoa laajennetaan taas seuraavana kesänä.

Yhtiö pyysi ja sai Kemijärven Kaupungilta 5,0 M€ lainan kantaverkkoliitynnän vaatimia investointeja sekä Napapiirin Kuituverkko Oy:n osakkeiden hankintaa varten. Voimajohdon rakentamisen kustannustason nousun vuoksi laina ei tule riittämään voimajohdon valmiiksi saattamiseen, vaan yhtiö joutuu ottamaan uutta lainaa alkuvuodesta 2023.

Yhtiön henkilökuntaa vahvistettiin rekrytoimalla avoimiin toimiin käyttöinsinööri, asiakasneuvoja ja suunnittelija. Yhtiön henkilökunnan määrä palautui aikaisempaan 16 henkilöön.

Syksyn kuluessa valmistauduttiin mahdolliseen sähköpulaan, ja sen aiheuttamiin sähkönkäytön rajoituksiin. Yhtiössä otettiin käyttöön sovellus, jolla rajoitustilanteet voidaan hoitaa hallitusti ja järjestelmällisesti. Samalla sovelluksella hallitaan myös Fingridin edellyttämä alitaajuussuojaus. Yhtiö kartoitti ja priorisoi yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset sähkönkäyttöpaikat ja huomio ne rajoitussuunnitelmissa mahdollisuuksien mukaan.

Sähköenergian korkeat hinnat ja uhkaava sähköpula ovat aktivoineet sähkönkäyttäjiä säästämään sähköä. Koillis-Lapin Sähkö Oy:n kuormitus on voimakkaasti lämpötilariippuvainen, johtuen runsaasta sähkönlämmityksen määrästä, joten lauhat säät ovat myös vähentäneet sähkönsiirtoa merkittävästi. Näistä johtuen alueen sähkönsiirto on vähentynyt 8,1 %, mikä näkyy luonnollisesti yhtiön liikevaihdossa.

 

Merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi

Energiavirasto muutti sähkön jakeluverkkotoiminnan valvontamenetelmiä vuoden 2022 alusta alkaen. Valvontamenetelmän muutoksilla on pyritty pienentämään sähkön jakeluverkkotoiminnan tuottotasoa. Tämän kehityksen riskinä on, että yhtiöille asetettujen toimitusvarmuusinvestointien toteuttaminen vaikeutuu ja että yhtiöt velkaantuvat. Tällä hetkellä on menossa yksikköhintojen päivittäminen, joka vaikuttaa suoraan verkon arvon määritykseen. Toivottavasti niissä otetaan huomioon verkonrakennuksen ja kunnossapidon kustannusten merkittävä nousu.

Säätilojen ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja tykkylumi, voivat aiheuttaa kohdalle sattuessaan merkittävää vahinkoa verkolle ja asiakkaille. Yhtiöllä on varautumissuunnitelma poikkeustiloja varten. Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet tulevat myös parantamaan verkon häiriönsietokykyä seuraavan viidentoista vuoden aikana.

Mikäli alueen väestö ja asiakkaiden sähkönkulutus vähenevät edelleen, ja alueelle suunnitteilla olevat investoinnit eivät toteudu, tulee yhtiölle suuria paineita korottaa siirtohintoja.

 

Arvio liiketoiminnan kehittymisestä

Verkko-alueen väestö on vähentynyt viime vuosina. Sähkön siirtomäärä voi kasvaa merkittävästi ainoastaan, mikäli alueelle tulee uusia investointeja teollisuuteen, matkailuun tai energiantuotantoon. Alueella on vireillä useita tuulivoimahankkeita, jotka toteutuessaan lisäisivät yhtiön sähkönsiirtoa ja liikevaihtoa.

 

Ympäristö

Yhtiössä otetaan ympäristövaikutukset ja maisemalliset näkökohdat huomioon jo sähköverkon suunnitteluvaiheessa. Toiminnassa syntyvät jätteet ja purkumateriaali lajitellaan ja kierrätetään yhtiössä laaditun kierrätys- ja hävitysohjeen mukaisesti. Ongelmajätteiden, kuten kyllästettyjen pylväiden ja öljyjen sekä elektroniikkaromun käsittely suoritetaan asiasta annettujen asetusten ja määräysten mukaan.

 

Yhtiön osakkeet

Yhtiöllä on 125 000 osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

 

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Yhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä on 2.851.979,47 euroa. Tilikauden voitto on 68.286,70 euroa.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto 68.286,70 euroa siirretään voitto/tappio -tilille.